اخبار

زنگ مهر مدرسه اقتصاد

بازدید از مدرسه اقتصاد

بازدید معاون وزیر مشاور وریس اداره فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت اموزش وپرورش به همراه مدیر کل و معاونین اداره کل اموزش و پرورش استان اصفهان از دبیرستان اقتصاد

تصاویر آن را در زیر مشاهده می کنید: